full code game đánh bài(Hướng dẫn chơi game bài online dễ dàng và thú vị)

Hướng dẫn chơi game bài online dễ dàng và thú vị
Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc chơi game bài online đã trở nên phổ biến và thu hút ngày càng nhiều người tham gia. Để giúp bạn có thể tham gia vào trò chơi này dễ dàng và thú vị, chúng tôi xin được giới thiệu một đoạn code mẫu để tạo ra một game bài online.
import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;
class Card {
private String rank;
private String suit;

public Card(String rank, String suit) {
this.rank = rank;
this.suit = suit;
}

public String getRank() {
return rank;
}

public String getSuit() {
return suit;
}

public String toString() {
return rank + ” of ” + suit;
}
}
class Deck {
private ArrayList cards;

public Deck() {
cards = new ArrayList<>();
String[] ranks = {“Ace”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “J”, “Q”, “K”};
String[] suits = {“Spades”, “Hearts”, “Diamonds”, “Clubs”};

for (String suit : suits) {
for (String rank : ranks) {
Card newCard = new Card(rank, suit);
cards.add(newCard);
}
}
}

public void shuffle() {
Random random = new Random();

for (int i = cards.size() – 1; i > 0; i–) {
int j = random.nextInt(i);
Card temp = cards.get(i);
cards.set(i, cards.get(j));
cards.set(j, temp);
}
}

public Card draw() {
return cards.remove(0);
}
}
class Player {
private String name;
full code game đánh bài(Hướng dẫn chơi game bài online dễ dàng và thú vị)
private ArrayList hand;

public Player(String name) {
this.name = name;
hand = new ArrayList<>();
}

public String getName() {
return name;
}

public void addCard(Card card) {
hand.add(card);
}

public void showHand() {
System.out.println(name + “‘s hand:”);

for (Card card : hand) {
System.out.println(card);
}
}
}
public class CardGame {
public static void main(String[] args) {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

System.out.print(“Enter player name: “);
String playerName = scanner.nextLine();

Player player = new Player(playerName);
Player computer = new Player(“Computer”);

Deck deck = new Deck();
deck.shuffle();

for (int i = 0; i < 5; i++) { player.addCard(deck.draw()); computer.addCard(deck.draw()); } player.showHand(); System.out.print("Do you want to draw a card? (y/n): "); String choice = scanner.nextLine(); if (choice.equalsIgnoreCase("y")) { player.addCard(deck.draw()); } computer.addCard(deck.draw()); player.showHand(); computer.showHand(); } } Trên đây là một đoạn code đơn giản mô phỏng một trò chơi bài online. Trò chơi bao gồm việc tạo ra một bộ bài (Deck), chia bài cho người chơi (Player) và máy tính (Computer) và cho phép người chơi rút bài. Đầu tiên, chúng ta có lớp Card để biểu diễn một lá bài với rank (gia trị) và suit (nước bài). Sau đó, chúng ta có lớp Deck để biểu diễn bộ bài với các phương thức như xáo trộn (shuffle) và rút bài (draw). Tiếp theo, chúng ta có lớp Player để biểu diễn người chơi với các phương thức như thêm bài (addCard) và hiển thị bài (showHand). Cuối cùng, chúng ta có lớp CardGame để điều khiển trò chơi, yêu cầu tên người chơi, tạo ra các đối tượng Deck, Player và Computer, chia bài và hiển thị các bài đã chia. Trong trò chơi này, sau khi nhập tên người chơi, chúng ta sẽ tạo ra bộ bài và xáo trộn. Sau đó, chúng ta sẽ chia 5 lá bài cho người chơi và máy tính. Sau đó, chương trình sẽ yêu cầu người chơi rút thêm một lá bài (nếu muốn). Cuối cùng, chúng ta hiển thị bài của người chơi và máy tính. Bạn có thể mở rộng code này để xây dựng một trò chơi bài online đầy đủ hơn. Ví dụ: thêm luật chơi, tính điểm, tạo một giao diện đồ họa, kết nối người chơi thông qua mạng, v.v. Tuy nhiên, với đoạn code mẫu trên, bạn đã có thể bắt đầu tạo ra một trò chơi bài online đơn giản và thú vị.